Niniejsza Polityka prywatności (dalej nazywana „Polityką”) dotyczy kwestii związanych z ochroną Danych osobowych (dalej będą nazwane „Danymi”).

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi wrozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”).

Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • −  sposobie zbierania i przetwarzania Danych,
 • −  celach przetwarzania Danych,
 • −  Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz naszej pomocy w ich wykonywaniu przezCiebie,
 • −  polityce „cookies” wobec użytkowników strony internetowej www.wild-dance.pl (dalej „strona www”).Administratorem Danych osobowych jest Patryk Wyskocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Wyskocki Wild Academy z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Krakowie przy ulicy Floriańska 18/6, 31-021 Kraków , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9671329358. „Dane specjalne” oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.„Dane dziecka” oznaczają Dane osobowe osób poniżej 16. roku życia.
  Rodzaj Danych, w tym Danych dziecka przetwarzanych przez Wild Dance Academy w celu udziału w naszych kursach, zajęciach, konkursach, turniejach:
 1. 1)  imię i nazwisko
 2. 2)  data urodzenia, wiek

2. Administrator Danych

Bycie administratorem Danych oznacza, że określony podmiot jest odpowiedzialny za to, by Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych.

3. Dane Osobowe

„Dane” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

3) nr telefonu i/lub adres e-mail.
Rodzaj Danych przetwarzanych przez Akademię Tańca w celupage2image265028816

Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

realizacji wypoczynku dzieci i młodzieżypage2image265041808

to Dane określone powyżej, a także Dane specjalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacjipage2image265052352

Do realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży niezbędne jest wypełnienie karty uczestnika wypoczynku

określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie

wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto możemy potrzebować Danych do podpisania umowy: nazwa

Zleceniodawcy, imię i nazwisko osoby podpisującej umowę, adres, NIP, telefon, adres e-mail. Podczas

realizacji wypoczynku tworzymy dokumentację, w której odnotowujemy wszystkie konieczne informacje

dotyczące dziecka przebywającego na wypoczynku, w tym informacje medyczne jak również mogą

znaleźć się tam informacje o nałogach dziecka. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do

realizacji wypoczynku i zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dziecku. Dostęp do tych Danych

mogą mieć wyłącznie specjalnie upoważnione osoby.

Podanie przez Ciebie Danych jest w pełni dobrowolne, jednakże Akademia Tańca realizując swoje

działania jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami

prawa. W takim przypadku niepodanie Danych może skutkować odmową realizacji usługi. Również ze

względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich

Danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością zawarcia umowy lub wystawienia faktury

na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności –

jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód

marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia

nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej

nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w sposób określony w części

„Rezygnacja z newslettera” lub „Kontakt” poniżej.

4. Cele i podstawy przetwarzania Danych

Wild Dance Academy przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Wild Dance Academy przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu dokonania rozliczenia za udział w zajęciach Akademii tańca oraz wystawienia przez Akademię Tańca faktury (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Wild Dance Academy przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka w celu udziału dziecka w konkursach lub turniejach tanecznych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO).

Wild Dance Academy przetwarza również Dane, w tym Dane specjalne oraz Dane dziecka

Wild Dance Academy przetwarza Dane, w tym Dane specjalne oraz Dane dziecka w celu ochrony żywotnych interesów uczestnika lub innej osoby fizycznej (np. powiadomienia odpowiednich służb w przypadku nagłej utraty przytomności podczas zajęć) (podstawa z art. 6 ust. pkt d RODO).

Wild Dance Academy przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
− w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby

wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);page2image387050512

wypoczynku dzieci i młodzieży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji

w celu realizacjipage2image387063504page2image387063792

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 6 ust. 1 pkt c orazpage2image387076416

art. 6 ust. 1 pkt d RODO).

− w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Wild Dance Academy przetwarza Twoje Dane oraz Dane dziecka o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 • −  w celu informowania Ciebie drogą telefoniczną o zmianie grafiku zajęć,
 • −  w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), w celu marketingowym promującym usługi Wild Dance Academy.

5. Sposób gromadzenia Danych

Twoje Dane i Dane dzieci pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas zapisów na nasze zajęcia drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej www.hakiel.pl lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek.

Dane dzieci w zakresie kolonii również pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, uzyskujemy je podczas zapisów drogą telefoniczną, e-mailową lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek

6. Sposób udostępniania Danych

Twoje Dane, z uwagi na konieczność zapewnienia przez nas odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Twoich praw, mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • −  Kuratoriom oświaty, jednostkom sanepid, jednostkom straży pożarnej, policji i innym służbomuprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością Akademii Tańca i kontroli naszychdziałań,
 • −  firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia Ciebie lub Twojego dziecka w zakresieodpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • −  dostawcom usług umożliwiających Wild Dance Academy zrealizowanie umowy (w szczególności firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania i wyżywienia, podmiotom świadczącym usługi turystyczne),
 • −  podmiotom leczniczym w celu zapewnienia dostępności opieki zdrowotnej dla uczestnikówwypoczynku i wycieczek,
 • −  dostawcom usług zaopatrujących Akademię Tańca w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

umożliwiające realizacje naszych usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności

dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

 • −  podmiotom odpowiedzialnym za organizacje konkursów i turniejów tanecznych,
 • −  dostawcom usług wspierających Wild Dance Academy w obszarze marketingowym, reklamowym, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
 • −  dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, rachunkowym).

Twoje Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. Natomiast w przypadku gdyby Twoje Dane miałyby zostać przekazane przez Wild Dance Academy do państwa trzeciego, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany przez Wild Dance Academy, po spełnieniu przez Wild Dance Academy warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

7. Bezpieczeństwo: Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.


8. Rezygnacja z newslettera. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym. Możesz skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych
podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości o charakterze marketingowym.Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku Uczestnik Wild Dance Academy tak szybko, jak będzie to możliwe.9. Okres przetwarzania Danych. Dane osobowe przetwarzamy (czyli przechowujemy) tak długo, jak to jest konieczne w celach, w jakich zostały zgromadzone lub zgodnie z ograniczeniami czasowymi określonymi przez prawo oraz praktykę marketingową, chyba że dalsze przechowywanie jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych lub jeśli ogłoszono określony czas przechowywania.Będziemy przechowywać ograniczone części Danych, które są niezbędne dla celów marketingowych, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika Wild Dance Academy, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 10 lat od wykonania ostatniej usługi na Twoją rzecz.10. Informacja do osób poniżej 16 roku życia. Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym uczestniku bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.
11. Dane wrażliwe Zasadniczo, nie dążymy do gromadzenia wrażliwych Danych. Dane specjalne o dane związane zpochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia, tłem przestępczym lub członkostwem w związkach zawodowych.Jednak w pewnych sytuacjach uzyskanie takich Danych może się okazać konieczne (na przykład w związku z pozyskaniem Danych dotyczących stanu zdrowia dziecka w przypadku udziału w koloniach lub półkoloniach, na podstawie odrębnych przepisów w tym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, czy w celu ubezpieczenia uczestnika, a także udziału w konkursach lub turniejach tanecznych). Dołożymy wszelkich starań, by otrzymać wyraźną zgodę na przetwarzanie takich Danych i będziemy je traktować w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
12. Zmiany niniejszej Polityki Treść Polityki może czasem ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie internetowej, a przed ich wprowadzeniem powiadomimy Uczestnik Wild Dance Academy z odpowiednim wyprzedzeniem. W każdym wypadku przewidzianym prawem będziemy starali się uzyskać zgodę Uczestnik Wild Dance Academy na każdą zmianę.
13. Twoje prawa.
Masz prawo skontaktować się z nami w każdym czasie w celu otrzymania informacji o tym czy Twoje Dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są to również otrzymać szczegółowe informacje o tym przetwarzaniu. Możesz także bezpłatnie otrzymać od nas kopię swoich Danych podlegających
przetwarzaniu. Uczestnik Akademii Tańca ma prawo otrzymać swoje Dane w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego oraz przesłać swoje dane innemu administratorowi Danych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich Danych w bezpośrednich celach marketingowych oraz możesz w dowolnym momencie złożyć wniosek o ograniczenie wykorzystania swoich Danych lub o usunięcie Danych. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie świadczyć usług na Twoją rzecz. Jesteśmy zobowiązani poprawić nieprawidłowe, niepełne lub wprowadzające w błąd Dane na Twój wniosek.Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem krajowym lub prawem Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).
14. Wizerunek. Zapisując siebie lub swoje dziecko na zajęcia mogę wyrazić zgodę na utrwalanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka oraz nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Akademię Tańca, wyłącznie na potrzeby promocji Wild Dance Academy.Taka zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb
promocji Wild Dance Academy mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Akademii Tańca oraz w celach informacyjnych.Zgoda obejmuje rozpowszechnianie w Internecie (na stronie internetowej www.wild-dance.pl oraz portalach społecznościowych Wild Dance Academy) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Akademia Tańca oświadcza, że mój wizerunek lub wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie/dla mojego dziecka obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich/mojego dziecka dóbr osobistych.
15. Polityka cookies. Strona www Wild Dance Academy zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wild Dance Academy.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • −  dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • −  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony www Wild Dance Academy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.W ramach strony www stosowane są „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony www Wild Dance Academy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

page6image374202384

Wild Dance Academy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony www.Akademia Tańca umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie www Korzystając ze strony www użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących ze stroną www podmiotów trzecich takich jak np. dostawcy Facebook czy Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
16. Kontakt Jeśli chcesz skorzystać z jakiegokolwiek przysługującego Ci prawa, należy skontaktować się z nami, pisząc na Nasz adres lub na adres e-mail biuro@wild-dance.pl przypadku skargi dotyczącej tego, w jaki sposób zajmujemy się Twoimi Danymi osobowymi, masz prawo skontaktować się z organem nadzorczym w swoim kraju zamieszkania.