REGULAMIN  

PATRYK WYSKOCKI WILD ACADEMY 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Zajęcia są prowadzone w Wild Dance Academy, ul.Kalwaryjska 62 w Krakowie. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w harmonogramie dostępnym na stronie internetowej www.wild-dance.pl oraz w recepcji Wild Dance Academy. 

2) Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Wild Dance Academy.  

3) Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.  

4) Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe. 

  5) Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Wild Dance Academy aktualny karnet, odbić kartę Multisport lub inną, zgodnie z zasadami lub opłacić pojedyncze zajęcia za każdym razem przed ich rozpoczęciem. 

  6) Przy zakupie karnetów: (4 wejścia, 8 wejść, karnet OPEN) uczestnik ma prawo wykorzystać wykupioną ilość wejść na wybranych przez siebie i zapisanych wcześniej zajęciach, w trakcie ważności karnetu (29 dni od daty zakupu). Po tym czasie karnet wygasa. 

  7) Chęć odrobienia niewykorzystanych zajęć należy zgłosić telefonicznie bądź w recepcji studia co najmniej na 24 godziny przed zajęciami. 

  8) Należy zgłosić nieobecność dziecka/uczestnika co najmniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.  

  9) W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora Wild Dance Academy zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć poprzez Instagram lub drogą mailową, najpóźniej na 2 godziny przed danymi zajęciami. Odwołane zajęcia mogą być odrobione na dowolnych zajęciach otwartych w studio.
   
  10) Wild Dance Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w ramach którego w danym miesiącu nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Wild Dance Academy.  

  11) Wild Dance Academy zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub ich likwidacji w momencie, gdy liczba kursantów spada poniżej 7 osób.  

  12) W przypadku likwidacji grupy Wild Dance Academy zobowiązuje się do zwrotu uczestnikowi kwoty za niewykorzystane zajęcia, lub takie zajęcia będzie można odrobić na innych zajęciach otwartych w studio.

  13) Wild Dance Academy zastrzega, że uczestnik zajęć wykupuje karnet w formie każdorazowej rezerwacji terminu oraz wybranych zajęć. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy i rodzaje zajęć. Po przekroczeniu terminu (daty ważności) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę.  

  14) Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.wild-dance.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4 wejścia, 8 wejść lub karnet OPEN. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Wild Dance Academy. 

  15) Promocje cenowe są ustalone przez Wild Dance Academy i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio w recepcji i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą. 

  16) Zniżki i promocje nie obowiązują w przypadku niepełnych karnetów lub pojedynczych wejść. 
    

  II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

  1. Instruktor zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z harmonogramem. Harmonogram jest dostępny w recepcji Wild Dance Academy, na Facebooku oraz na stronie internetowej www.wild-dance.pl 
  1. Wild Dance Academy informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Wild Dance Academy, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym. 
  1. Wild Dance Academy nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Kursant deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Kursant taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
  1. Instruktor w Wild Dance Academy prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktora) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 
  1. Uczestnik nie ma prawa przebywać na sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem.  
  2. Wild Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony studia. Uczestnik taką szczegółową deklarację składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
  3. Wild Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik akceptuje taką deklarację podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.  
  4. Teren Wild Dance Academy jest w pełni terenem prywatnym, nie jest przestrzenią publiczną i nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Wild Dance Academy znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Wild Dance Academy. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat oraz specyfikację zajęć, która jest również przedmiotem usługi Wild Dance Academy chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy lub nękania.   
  5. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali. Uczestnicy zajęć narażeni są na wysokie natężenie dźwięków. 
  6. Na sali mogą przebywać uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez instruktora oraz w obuwiu zmiennym (w skarpetkach lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć). 
  7. Na sali tanecznej mogą przebywać jedynie kursanci oraz instruktor. 
  8. Ze względu na bezpieczeństwo obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów na salę. Instruktorzy zobowiązują się zapewnić przerwy na nawodnienie w trakcie zajęć. 
  9. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, za zgodą recepcji, mogą wejść na sale taneczną, na której odbywają się zajęcia i pozostać tam maksymalnie 10 minut.  
  10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Wild Dance Academy. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję. 
  11. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do zajęć w Wild Dance Academy. 
  12. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Wild Dance Academy. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.  
  13. Wild Dance Academy oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników. 
  14. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu instruktorowi lub recepcji Wild Dance Academy. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę. 

  III POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Rodzic lub opiekun prawny deklaruje, iż ZAWSZE przywozi oraz odbiera dziecko (dotyczy wszystkich poniżej 18 roku życia) po zajęciach. 
  1. Na terenie placówki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania, posiadania i dystrybucji alkoholu oraz innych substancji odurzających.  
  1. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren placówki. 
  1. Uczęszczanie na zajęcia w Wild Dance Academy jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie przy zapisach Wild Dance Academy. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach. 
  2. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie pierwszego karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu. 
  3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Kursantów w zajęciach. Kursant oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Kursant zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Kursanta każdorazowo Wild Dance Academy usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Wild Dance Academy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni kursanci chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

  IV WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. 

  1. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wild Dance Academy bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wild Dance Academy zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
  2. Wild Dance Academy informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Codzienna praca Wild Dance Academy nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki. 
  3. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Wild Dance Academy jak i samych instruktorów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Wild Dance Academy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
  4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej, Fanpage’u, Instagramie oraz kanału Youtube studia (w tym opisów i zdjęć). 
  5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane dostępne są na naszej stronie internetowe www.wild-dance.pl w zakładce REGULAMIN -> Polityka Prywatności oraz w recepcji Wild Dance Academy. 
  6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące. 

  V SIŁA WYŻSZA

  1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 
  1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.  
  1. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Kursantem. 
  1. W przypadku, gdy Kursant z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona. 
  1. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Kursantowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Kursantem.  
  1. Kursant będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.  
  1. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Kursanta sposób. 
  1. Kursant wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.